top01
licytacje


Opole, Jaronia 2/14 Lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 31,40m2.

Obraz

Obraz

Obraz

Obraz

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW  
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2018r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Opolu Wydział I Cywilny 45-368 Opole, Ozimska 60 A  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości     
należącej  do dłużnika: Halina Gaciąg, położonej: 45-068 Opole, Jaronia 2/14, Opole,
 dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: OP1O/00104858/3, stanowiącej  lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 31,40m2. Do lokalu przynależy piwnica  nr 14 opowierzchni 8,34m2, a także pomieszczenie gospodarcze - komórka o powierzchni użytkowej 4,82m2. Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju o powierzchni użytkowej 15,20m2, kuchni-9,22m2, łazienki z WC-3,22m2 i przedpokoju-3,76m2.
Suma oszacowania wynosi 102 000,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     76 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak