top01
licytacje


Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej Opole ul. Akacjowa 45

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2018r. o godz. 11:40 w Sądzie Rejonowym w Opolu, 45-368 Opole, ul.Ozimska 60 A, w sali 117,  odbędzie się pierwsza licytacja  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalego należącego  do dłużników: Romana Kasprzyk,
Joanna Kasprzyk, Iwona Kasprzyk, stanowiącego budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, położony w  45-434 Opole, ul.Akacjowa 45, wpisany  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" (Adres spółdzielni:45-061 Opole, Katowicka 23 ),
dla którego   nie została urządzona  księga wieczysta.  Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 89m2.
Na lokalskłada się : wiatrołap, holl, przedpokój, kuchnia, łazienka, 4 pokoje.
Suma oszacowania wynosi 286 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     214 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelana na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak