top01
licytacje


Udział w nieruchomości lokal mieszkalny Grodziec ul.Tartaczna 34/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00111867/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-01-2018r. o godz. 14:15 w    budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 129,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej  do : Ewa Misiewicz w udziale 1/2 i Marcina Misiewicz w udziale 1/2,
położonej: 46-040 Grodziec, ul.Tartaczna 34/3,  dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00111867/1, stanowiącej  lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 58,73 m2, zlokalizowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica nr 6 i udział w wysokości 71/1000 w nieruchomości wspólnej tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a także udział w gruncie, jako przedmiocie prawa użytkowania wieczystego.
Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 126/1, arkusz mapy 1, obręb 0051 – Grodziec, gmina Ozimek, o powierzchni 0,3065 ha. Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW Nr OP1O/00111864/0.   
Suma oszacowania udziałów w nieruchomości łącznie wynosi 40 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     30 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 020,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W 05-01-2018 w godzinach od 14:30 do 15:00 wolno będzie oglądać nieruchomość, oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Anna Fuczek
 Bolesław Nowak

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak