top01
licytacje


Nieruchomość gruntowa Falmirowice, gmina Chrząstowice

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-04-2018r. o godz. 09:00 w  Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali nr 229,     odbędzie się druga licytacja    nieruchomości należącej  do dłużniczki: Maria Grażyna Knorowska, położonej: 45-053 Falmirowice, dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00047931/1.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 971/395, arkusz mapy 1, obręb Falmirowice, gmina Chrząstowice, powiat opolski, województwo opolskie. Powierzchnia gruntu wynosi 0,6890 ha.
Działka gruntu 971/395 jest niezabudowana, nieogrodzona, ma wydłużony kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona poza obszarem zabudowanym, pod lasem, otoczenie stanowią grunty rolne. Teren użytkowany rolniczo. Dla terenu na którym znajduje się szacowana nieruchomość, obowiązuje aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIV/158/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujących obszar wsi Falmirowice. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym jako: PP1, PP2 - zabudowy przemysłowej - obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowo – składowe, handel hurtowy, wraz z przynależnym zagospodarowaniem, 4KDD – drogi dojazdowe.
Suma oszacowania wynosi 89 200,00zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     59 467,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 920,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
 Bolesław Nowak  

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak