top01
licytacje


Lokal mieszkalny 48.40 m2 Ozimek ul. Mickiewicza 8

Obraz

Obraz

Obraz

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-05-2018r. o godz. 11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60 A w sali nr 222,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,40 m2 zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Ozimku, ul. Mickiewicza 8.
Lokal składa się: 2 pokoje, przestronna kuchnia, łazienka  i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica nr 1 o powierzchni 7,50 m2 oraz udział w wysokości 735/10000 w nieruchomości wspólnej tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a także udział w gruncie, jako przedmiocie prawa użytkowania wieczystego.
Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 77/17, arkusz mapy 1, obręb 0091 – Ozimek, o powierzchni 0,1448 ha.
Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1O/00085092/5, Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1O/00083434/1. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Budynek pochodzi z 1930 r., wykonany w technologii tradycyjnej z cegły, po przeprowadzonej termomodernizacji, otynkowany i pomalowany. Nowy dach, kominy i orynnowanie. Drzwi wejściowe do klatek nowe, metalowe z domofonem.  W budynku występują następujące instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, grzewcza – indywidualna. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Grzegorz Szałapski.
Suma oszacowania wynosi 90 000,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     67 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (jako tytył wpłaty proszę wpisać :wadium KM 420/17).  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 10-05-2018r. wolno oglądać nieruchomość  od godz. 15:00   do godz. 16:00  oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak