top01
licytacje


Szczedrzyk Osiedle ,, Letnisko 25" dom letniskowy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00057299/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-05-2018r. o godz. 09:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul.Ozimska 60 A, w sali nr 16,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   gruntowej o pow. 0,0711ha, położonej w Szczedrzyku, Osiedle "Letnisko 25", przy ul.Podbory, z posadowionym na niej domkiem letniskowym o powierzchni użytkowej ok. 48 m2, parterowy z antresolą i częściowym podpiwniczeniem, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00057299/1.
  Nieruchomość gruntowa składa się z dwóch działek  o łącznej powierzchni 0,0711ha :
- działka nr 150/19 karta mapy 1 o powierzchni 0,0610ha na której posadowiony jest dom letniskowy
-działka nr 150/20 karta mapy 1 o powierzchni 0,0101ha w wypisie z rejestru gruntów jest użytkiem dr-droga.
Działki mają wspólne granice.
Dojazd do nieruchomości możliwy z dwóch stron, w większości drogami gruntowymi.
W budynku jest instalacja wodna , kanalizacyjna i elektryczna.
Suma oszacowania wynosi 118 033,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     88 525,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 803,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (jako tytuł wpłaty wpisać należy KM 42/18).  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 30-04-2018r. w godz. 15:00-16:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w     kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak