top01
licytacje


Niezabudowane działki gruntu Falmirowice, gmin Chrząstowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2018r. o godz. 8:20 w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul.Ozimska 60 A, w sali nr 117,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużnika: Maria Grażyna Knorowska, położonej: 46-053 Falmirowice,  dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00096890/9.
Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działki ewidencyjne nr 1059/217 i 1060/217, arkusz mapy 1, obręb Falmirowice, gmina Chrząstowice, powiat opolski, województwo opolskie. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2252 ha.
Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane, nieogrodzone. Działka 1060/217 jest utwardzona płytami betonowymi i stanowi fukcjonalnie część wjazdu na sąsiednią nieruchomość zabudowaną. Działki mają regularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona na granicy obszaru zabudowanego. Na działce 1059/217, przy granicy działki znajduje się stacja trafo. Teren działki w części porośnięty trawą, nieużytkowany. Działka przylega do drogi publicznej. Dostęp do działki dogodny. Dla terenu na którym znajduje się szacowana nieruchomość, obowiązuje aktualny Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XIV/158/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice obejmujących obszar wsi Falmirowice. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomość jest położona w obszarze oznaczonym jako: PP3 - zabudowy przemysłowej - obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowo – składowe, handel hurtowy, wraz z przynależnym zagospodarowaniem.
Suma oszacowania wynosi 45 400,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     34 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 540,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelana na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Na przelewie jako tytuł wpłaty proszę wpisać : rękojmia KM 326/16.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Brak aktualności

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak