Kancelaria Komornicza
Bolesław Nowak

Licytacja

1/2 udziału w działce gruntu zabudowanej garażem w Opolu
Licytacja odbędzie się dnia 2019-03-29 o godzinie 11:00.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1O/00057971/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-03-2019r. o godz. 11:00 w  Sądzie Rejonowym w Opolu, ul.Ozimska 60 A, w sali nr 222,     odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  należącej  do dłużnika: Elżbieta Minta, 
położonej: Opole, Gajowa 3, dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00057971/6   [NKW: OP1O/00057971/6],  stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem garażu. Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 273, arkusz mapy 6, obręb Kolonia Gosławicka, gmina Opole, powiat Opole Miasto, województwo opolskie. Powierzchnia gruntu według ewidencji wynosi 0,0425 ha. Działka jest zabudowana budynkiem garażu o powierzchni zabudowy 23 m2.  Działka nr 723 jest zabudowana budynkiem garażu posadowionym w granicy. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Działka posiada dogodny dostęp do drogi publicznej. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany w stopniu podstawowym - stanowi teren zielony dla sąsiedniego budynku mieszkalnego. 
Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     41 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł. 
 Rękojmię można uiścić  na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263  lub kwitariusz przychodowy. 
Kwota rękojmi winna zostać wpłacona lub wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.