Kancelaria Komornicza
Bolesław Nowak

Licytacja

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu
Licytacja odbędzie się dnia 2019-04-09 o godzinie 10:45.
 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1O/00075993/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-04-2019r. o godz. 10:45 w sali nr 18, w Sądzie Rejonowym w Opolu,  ul.Ozimska 60 A,  odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  
należącej  do dłużnika: Mariusz Mysłek, położonej: 45-000 Opole, ul.Kazimierza Wielkiego 16, 
dla której  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1O/00075993/8   [NKW: OP1O/00075993/8]
 Przedmiotowa nieruchomość obejmuje dwie działki gruntu, z czego działka ewidencyjna nr 81 o powierzchni 0,0057 ha jest położona w pasie drogowym i stanowi ogólnodostępny chodnik - poza ogrodzoną częścią siedliska. Działka nr 82 o powierzchni 0,0763 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Kształt działki nieregularny, zbliżony do czworokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany w stopniu podstawowym - minimalnym. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 0,08 ha. Budynek mieszkalny nr 16, parterowy z nieużytkowym poddaszem, został wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły w roku 1900.  Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi według ewidencji 144 m2, powierzchnia użytkowa obliczona na bazie powierzchni zabudowy wynosi 122,44 m2. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. 
Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 82 150,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    61 612,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 215,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263. Kwota rękojmi powinna zostać wpłacona lub wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

 Bolesław Nowak

Obraz
Obraz
Obraz