Kancelaria Komornicza
Bolesław Nowak

Licytacja

samochód ciężarowy FIAT DUCATO typ "food truck"
Licytacja odbędzie się dnia 2019-06-07 o godzinie 11:00.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-06-2019r. o godz. 11:00 Opole, ul.Wapienna,
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 
Lp.
Nazwa ruchomości: samochód ciężarowy FIAT DUCATO nr rej.OP3123F 
r.pr.1993, dop.ład.1065kg , pojazd z zabudową konterenową typu "food truck"
Ilość: 1
Wartość szacunkowa: 13 000,00zł
Cena wywołania: 6 500,00zł
 
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Obraz