Kancelaria Komornicza
Bolesław Nowak

Licytacja

lokal mieszkalny w Jedlicach k.Ozimka
Licytacja odbędzie się dnia 2019-07-23 o godzinie 09:00.
 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP10/00108088/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-07-2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul.Ozimska 60 A, w sali 201,  odbędzie się pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego   nr 8 o powierzchni użytkowej 35,87 m2, zlokalizowanego na parterze  budynku mieszkalnego położonego przy ul. Feniks 3 w 46-040 Jedlice. Do lokalu przynależy piwnica nr 8 o powierzchni 8,20 m2 oraz udział w wysokości 658/10000 w nieruchomości wspólnej tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a także współudział w gruncie, jako przedmiocie prawa własności. Na lokal składają się: 2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka i przedpokój. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1018/28, obręb Szczedrzyk-Jedlice, opowierzchni 0,0794 ha. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW NrOP1O/00108088/2, przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW Nr OP1O/00105082/9. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość stanowi własność Ewy Anny Migo.
Suma oszacowania wynosi 57 400,00zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     43 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 740,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 15.07.2019r. od godz. 14.00 do 15.00 wolno będzie oglądać nieruchomość, a w dniu 16.07.2019r. przeglądać w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Opolu    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać w kancelarii komornika sądowego Bolesława Nowaka, 45-050 Opole, ul. Gen.J.Zajączka 18/2  (tel. 077-453 76 21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
                                                                                   Komornik Sądowy      Bolesław Nowak

 
Obraz
Obraz
Obraz
Obraz