Kancelaria Komornicza
Bolesław Nowak

Licytacja

Licytacja 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej
Licytacja odbędzie się dnia 2019-12-12 o godzinie 00:00.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1O/00094901/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-12-2019r. o godz.9:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A, w sali nr 17,     odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny nr 1, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Partyzanckiej 105, 45-801 Opole. Powierzchnia użytkowa lokalu, na którą składają się 2 pokoje, kuchnia,  łazienka z wc i przedpokój wynosi 38,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,20m2 oraz udział w wysokości 359/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział w gruncie obejmuje możliwość korzystania z przydomowego ogródka.
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW Nr OP1O/00094901/6, przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą KW Nr OP1O/00092026/4. 
Licytacyjnej sprzedaży podlega udział należący  do dłużnika: Karina Ewa Woźniak.
Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 76 000,00zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  50 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 53 10203668 0000 5302 0093 0263, która winna wpłynąć na konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.14:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.